Westlands toerisme (update)

door GB op 06/01/2010

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Westlands toerisme (update)

Bingo. Weer gelazer over de toerismebepaling uit de Winkeltijdenwet. De Gemeente Westland dit keer, en nu wordt het spel echt op het hoogste niveau gespeeld. In Westland oordeelde de raad eind oktober dat de gemeente Westland wel onder het begrip toerisme kon worden gebracht. De burgemeester constateerde echter strijd met de wet en meldde het raadsbesluit aan voor vernietiging. Een dergelijke actie schorst de werking van het besluit voor vier weken, waarin de minister de tijd heeft te besluiten over (voordrachten tot) vernietiging en schorsing. Maar vier weken verstreken zonder dat er iets uit Den Haag werd vernomen. Westland legde zich er dan ook bij neer.

Maar er was in Den Haag wel degelijk iets in gang gezet. Vermoedelijk een partijtje armworstelen tussen BZK en EZ. Want op 11 december meldde Maria ‘ik kreeg de brief doorgestuurd’ van der Hoeven zich bij de raad van Westland: ze was voornemens het besluit te schorsen en – als er geen nieuwe argumenten op tafel zouden komen – te vernietigen. Tijdens het daarop volgende vragenuur hing Ton Elias meteen aan de bel. Hij vroeg zich af of de minister niet al te agressief optrad. Dat vond de minister natuurlijk van niet, en zo kabbelde het nog even voorspelbaar door.

Alleen Boris van den Ham had volgens mij beet: hij vroeg of de minister ook spontaan zou hebben vernietigd, dus zonder de aanmelding van de (CDA-)burgemeester. Van der Hoeven, redelijk bits:

‘De vraag wat er gebeurd zou zijn als de burgemeester dit niet had aangemeld, is een what-if-vraag. Hij heeft het aangemeld, punt. Het is gewoon een gegeven situatie.’ 

Los van de vraag waarom kamerleden geen ‘what-if-vragen’ zouden mogen stellen blijft het toch een opmerkelijke actie van Van der Hoeven. Wat, bijvoorbeeld, als de kleine ondernemers die in Lisse en in Amsterdam-Noord naar de rechter zijn gelopen een briefje hadden gestuurd? Zouden die zijn doorverwezen naar de rechter? En waarom pakt ze niet spontaan die paar gemeenten aan waarvan bij EZ bekend is dat ze de toerismebepaling op eenzelfde manier gebruiken? Misschien kan de Afdeling zich daar straks over uitlaten. Want zij zullen – als de raad in beroep gaat – de volgende rechter zijn die zich over de betekenis van ‘toerisme’ zal moeten buigen.

Er zit mogelijk nog wel een klein addertje onder het gras. Artikel 273 lid 3 tweede volzin van de Gemeentewet bepaalt: ‘Indien het besluit niet binnen vier weken na de dagtekening van de mededeling van de burgemeester is geschorst of vernietigd, wordt het uitgevoerd.’ Weet iemand of dit een termijn is, waarna de Kroon de bevoegdheid om (spontaan) te vernietigen verliest, bijvoorbeeld om redenen van rechtszekerheid? De datum van de mededeling van de burgemeester was in dit geval namelijk 29 oktober. De actie van EZ valt dan waarschijnlijk buiten de vier-weken-termijn.

UPDATE: Eén specialist legde mij uit dat het ongebruikt verstrijken van de termijn geen gevolgen heeft. De Kroon blijft dus bevoegd te vernietigen. Deze vernietiging moet echter – als de termijn inderdaad is verstreken – wel worden aangemerkt als een gewone ‘spontane vernietiging’. Dat betekent dat de minister zich dan ook minder kan verschuilen achter de feiten van dit Westlandse geval; de relatie met de officiële signalering door de burgemeester is doorbroken. Boris van den Ham zou dus best nog wel even kunnen doorvragen.

1 FJJ 06/01/2010 om 18:08

Inderdaad geldt bij deze spontane vernietiging het beleidskader spontane vernietiging.

http://www.minbzk.nl/actueel?ActItmIdt=98522

Strijd met de constitutionele bevoegdheidsverdeling is dan het criterium.

Zie voor een voorbeeld van een extreem late vernietiging (na 20 jaar) KB 21 december 1982 (Laren, NH)

2 GB 06/01/2010 om 18:26

Als het verstrijken van de termijn inderdaad dit beleidskader heeft geactiveerd, dan ziet het er niet best uit voor de minister:

Vernietiging is geen doel op zich en is alleen gerechtvaardigd als er een dwingend openbaar belang met de vernietiging gediend is. Daarom is ook niet iedere strijd met het recht of met het algemeen belang een grond voor vernietiging. Alleen als daarbij tevens de door de Grondwet beoogde bevoegdheidsverdeling in gevaar komt, zal de Kroon het middel inzetten. De ratio is dus gelegen in de waarborging van de gedecentraliseerde eenheidsstaat en de grondrechten. Rechtsbescherming wordt uitdrukkelijk niet beoogd met de spontane vernietiging

3 FJJ 06/01/2010 om 23:12

Helemaal juist, strijd met de constitutionele bevoegdheidsverdeling is nog even wat meer dan de toerismebepaling 'misbruiken.'

4 GB 30/03/2010 om 17:39

De Kroon heeft de boel voortvarend aangepakt:

http://www.minbzk.nl/algemene-onderdelen/nieuwsbrieven/nieuwsbrief/@125997/kroon-vernietigt

Van enige zorg ‘constitutionele bevoegdheidsverdeling’ lijkt geen sprake. Van der Hoeven wijst slechts ‘op het belang van de naleving van de regels’

Hopelijk horen we de bestuursrechter hier nog over.

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: