Wetsvoorstel hoogste bestuursrechtspraak in extreem zwaar weer

door Redactie op 09/11/2016

in Rechtspraak, Uitgelicht

Post image for Wetsvoorstel hoogste bestuursrechtspraak in extreem zwaar weer

De regering overweegt het wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak in te trekken. NRC Handelsblad komt zelfs met de kop “Hervorming bestuursrechters strandt in Tweede Kamer”. Daarmee sneuvelt op de valreep nog een voornemen uit het regeerakkoord.

Waar gaat het over? Momenteel zijn de Afdeling bestuursrechtspraak, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven de hoger beroepsrechters in het bestuursrecht. In het regeerakkoord was al geconstateerd dat die situatie met drie afzonderlijke colleges niet wenselijk was. Na lang nadenken en consulteren bedacht het kabinet een plan. Een in januari van dit jaar ingediend wetsvoorstel heft de twee laatstgenoemde colleges op. De taken van de Centrale Raad moeten naar de gewone rechterlijke macht worden overgeheveld (naar de gerechtshoven dus), terwijl de taken van het College van Beroep naar de Afdeling gaan. De scheiding tussen adviserende en rechtsprekende taken binnen de Raad van State wordt nog strikter gemaakt. Dubbelbenoemingen – dus benoeming in zowel de Afdeling advisering als de Afdeling bestuursrechtspraak – worden bijvoorbeeld volledig onmogelijk gemaakt.

Het wetsvoorstel was niet populair bij de op te heffen colleges en ook een organisatie als de Raad voor de Rechtspraak was kritisch. De Afdeling bestuursrechtspraak had om begrijpelijke redenen wat minder problemen. Zoals het wel vaker gaat, wilde de Tweede Kamer het voorstel nog net even wat mooier maken. Zulke initiatieven komen doorgaans vanuit de kringen van de oppositie, maar in dit geval sloegen ook coalitiefracties VVD en PvdA aan het amenderen. Zoals bekend gaat de Wet op de Raad van State uit van ‘leden’ en ‘staatsraden’. Alleen de leden vormen de nogal schimmige ‘grondwettelijke Raad’. De Kamerleden Taverne (VVD) en Recourt (PvdA) vonden dit een mooi moment om maar eens wettelijk vast te leggen dat leden van de grondwettelijke Raad niet in de Afdeling bestuursrechtspraak kunnen worden benoemd. De grondwettelijke Raad bestaat daarmee louter uit personen die in de Afdeling advisering zitten. “Een stringentere scheiding van taken binnen de Raad van State”, aldus de indieners van het amendement.

De PvdA-fractie toonde zich bij monde van Recourt bovendien gecharmeerd van een amendement van de oppositie dat de taken van de Centrale Raad van Beroep wil onderbrengen bij een nieuw vijfde gerechtshof dat de naam ‘Sociaal bestuursrechtelijk gerechtshof’ zou moeten krijgen. De amendementen waren tegen het zere been van de ministers Plasterk en Van der Steur. In een brief aan de Kamer deelden beide bewindslieden mee dat als gevolg van de plannen van de coalitiefracties “er een soort hiërarchie binnen de Raad van State wordt aangebracht, aangezien de grondwettelijke Raad in dat geval uitsluitend zou bestaan uit de leden van een van beide afdelingen van de Raad van State (de Afdeling advisering)”. De gelijkwaardigheid van de afdelingen komt daarmee in het geding, aldus de ministers. Het amendement over het vijfde gerechtshof was misschien nog wel erger. Dat was simpelweg “in essentie in strijd met de gedachte achter het wetsvoorstel”. De amendementen werden door de ministers met klem ontraden, en aan het slot van de brief volgde nog een omineuze boodschap:

“Wij verzoeken u in verband hiermee om na de stemming over de amendementen de eindstemming over het wetsvoorstel aan te houden om ons in de gelegenheid te stellen in het kabinet te spreken over de mogelijke intrekking van het wetsvoorstel.”

Bij de stemming op 8 november jl. zijn beide genoemde amendementen aangenomen. De stemming is daarop conform de wens van de regering uitgesteld. Plasterk en Van der Steur zullen zich nu gaan beraden, maar het heeft er alle schijn van dat de hierboven geciteerde kop uit de NRC bijzonder goed gekozen is. Het wetsvoorstel lijkt niet meer te redden.

Vorige post:

Volgende post: