Wilders krijgt van Donner (gedeeltelijk) gelijk

door PB op 17/06/2011

in Haagse vierkante kilometer

Vandaag is de nieuwe integratienota openbaar gemaakt door minister Donner. In de pers werd voornamelijk gewag gemaakt van het afschaffen van een beleid dat gericht is op bijzondere groepen, het afschaffen van de multiculturele samenleving (kan dat?) en van de persoonlijke verantwoordelijkheid van de ‘integrant’. Wat mij echter veel meer interesseert: wat zegt de nota over Islam en de integratie van moslims? Dit was immers de reden waarom de PVV niet mee kon doen in het kabinet. De conclusie is dat Wilders op punten gedeeltelijk gelijk krijgt van Minister Donner.

Moslims hebben integratieproblemen:

Over integratieproblemen wordt geschreven, dat hoewel de integratie beter gaat, er nog steeds veel problemen zijn. Daarbij wordt op basis van etnische herkomst zichtbaar gemaakt dat Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse Nederlanders (vaak in die volgorde) zwaar oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit, schooluitval en uitkeringsafhankelijkheid. Zo wordt expliciet erkend dat onder groepen moslims grote problemen zijn (niet dat dit nieuws is). De cijfers van Bovenkerk, dat 54 % van alle jonge Marokkanen met de politie in aanraking is gekomen, worden expliciet overgenomen. Er wordt inderdaad niet geconcludeerd dat dit aan de Islam ligt, maar men zegt ook niet dat dit aan hun sociale achterstand ligt.

Er is wantrouwen in de samenleving tussen Nederlanders en moslims.

Hoewel men voorzichtig is in het formuleren, concludeert men dat er een fundamentele spanning is tussen Nederlanders en moslims. Men erkent dat de onderlinge betrokkenheid en samenhang zeer broos is. Ruim 1/3 van de Nederlanders is van mening dat Nederland beter af was zonder immigranten, terwijl eenzelfde groep meerdere culturen een verrijking vindt. Hierbij is overigens een zeer sterk verschil te zien tussen lager en hoger opgeleiden. De nota zegt niet dat dit aan het intellect van de lageropgeleiden ligt, wel zouden zij de gevolgen van immigratie meer merken (of ligt het toch gewoon aan het intellect).

Het aparte is dat het bij moslims juist andersom is. Zij ervaren het klimaat negatiever dan lageropgeleide moslims (misschien omdat zij naar NL-televisie kijken en de andere alleen naar Arabische?) Dat de Nota hier opeens met moslims aan komt zetten en niet met immigranten in het algemeen, geeft aan dat moslims een aparte categorie worden. Blijkbaar hebben andere migranten die negatieve ervaring dus niet of minder. Overigens 41 % van de Nederlanders meent dat de Islamitische levenswijze niet samengaat met de Nederlandse.

De ‘Leitkultur’-Doctrine wordt overgenomen

“Bij integratie gaat het om integratie in de Nederlandse samenleving. (…) Bij alle maatschappelijke verandering en culturele ontwikkeling die er onmiskenbaar ook is, berust de samenleving op een fundamentele continuïteit van waarden, opvattingen, instituties en gewoonten die de leidende cultuur vormen in de Nederlandse samenleving en mede bepalend zijn voor de herkenbaarheid daarvan.” “De Nederlandse samenleving in al haar verscheidenheid is de samenleving waarin diegenen die zich in Nederland vestigen, moeten leren leven, waaraan zij zich moeten aanpassen en zich in moeten voegen.” Assimilatie aan de Nederlandse Leitkultur dus.

– De Islam is een bijzonder probleem

Hoewel nergens de Islam als probleem wordt bestempeld, is het niettemin veelzeggend dat er wel over de Islam als ‘ervaren’ probleem wordt gesproken. Nergens in de nota wordt gesproken over Hindu’s, Joden, of christenen, maar wel over moslims en de Islam Dat op zich is al een erkenning van de hoofdstelling van Wilders: ‘er is iets mis met de Islam’. De nota noemt ‘ontwikkelingen in de Islamitische wereld’ ‘een bijzonder aspect van de hedendaagse integratieproblematiek’, omdat het wantrouwen bij Nederlanders opwekt over de Islam en moslims.

Er komt dus bijzonder Islambeleid

Er wordt dus speciaal beleid ontwikkeld ten aanzien van Islam. Het beleid van het kabinet ten aanzien van de Islam wordt een aantal alinea’s later als volgt weergegeven:

“(De Godsdienstvrijheid) omvat alle godsdiensten en overtuigingen; ook de islam. Dat laat onverlet dat het kabinet zich bewust is van het feit dat de islam, welke als geloof van veel immigranten in korte tijd tot één van de omvangrijker religies in Nederland is geworden, bij delen van de bevolking zorgen oproept vanwege andere tradities, opvattingen en de associatie met geweld en radicalisme elders in de wereld alsook in Nederland. De verworvenheden van een democratische rechtsstaat zouden in hun ogen onder druk kunnen komen te staan. Het kabinet onderkent het bestaan van die zorgen en ziet het als taak om die waar mogelijk weg te nemen omdat zij samenhang in de samenleving bedreigt; maar niet door miskenning van de godsdienstvrijheid jegens de islam of principieel wantrouwen jegens die godsdienst. De godsdienstvrijheid mag echter geen bescherming bieden tegen radicalisering en gedrag dat antidemocratisch is of fundamenteel in strijd met de grondslagen van de Nederlandse samenleving. Ook de moslimgemeenschap zelf en voorgangers van de islam hebben daarin een taak door duidelijk te maken dat radicalisering en anti integratieve en antidemocratische uitingen niet inherent zijn aan de islam (blijkbaar hebben ze dat nog niet gedaan!) mede door daar afstand van te nemen. De democratische rechtsstaat is en blijft het enige uitgangspunt voor de Nederlandse samenleving.”

Dit laatste citaat is een grote handreiking naar de aanhangers van de heer Wilders; het kabinet erkent dat aanhangers van de Islam mogelijk de godsdienstvrijheid gebruiken om plannen te ondernemen die de rechtsstaat ondermijnen. Het kabinet gaat die grenzen handhaven en vragen van islamitische organisaties dit te ondersteunen. De eerste maatregel is het  Boerkaverbod, maar wie weet welke maatregelen nog volgen. Een ding is zeker, deze nota is niet de laatste….

{ 8 reacties… read them below or add one }

1 Jan 17/06/2011 om 18:30

“De nota zegt niet dat dit aan het intellect van de lageropgeleiden ligt, wel zouden zij de gevolgen van immigratie meer merken (of ligt het toch gewoon aan het intellect)”. Neen dus ! Zij merken dat omdat immigranten over het algemeen niet in villawijken worden gehuisvest, maar tussen de lager opgeleiden.

Overigens weinig transparant dat dit artikel slechts de initialen en niet de naam van de auteur bevat.

Toevoeging aan de redactie van iemand die de Nederlandse taal beheerst is geen overbodige luxe. “Zo wordt expliciet erkent….” (2e alinea) i.p.v. erkend. “Men erkend…” (3e alinea) i.p.v. erkent.

2 Filip S. 17/06/2011 om 20:23

Inderdaad, Jan, dat is geen overbodige luxe.

3 PB 17/06/2011 om 21:02

De initialen staan bij “over dit weblog”. Helaas zijn die taalfouten bij nogal een kwaal – excuus daarvoor.

Ik ben het niet direct eens met de opmerking over de lageropgeleiden, maar merk dat er door hogeropgeleide mensen (ihb met een iets meer progressieve inslag) wel zo over wordt gepraat. Daarom heb ik het in de tekst gezet.

Overigens, wanneer ik spreek met hogeropgeleide jongeren die in achterstandwijken wonen en vervelende ervaringen hebben gehad met hun Marokkaanse straatgenoten merk ik dat ze niet negatief staan tegenover de Islam of tegenover een multiculturele samenleving. Dus ik weet niet of dat argument, dat ook in de notitie staat, klopt. Ik kan mij voorstellen dat hogeropgeleiden dingen meer nuanceren en meer persoonlijk afstand nemen van het probleem.

4 Mihai Martoiu Ticu 17/06/2011 om 21:14

==Men erkent dat de onderlinge betrokkenheid en samenhang zeer broos is. Ruim 1/3 van de Nederlanders is van mening dat Nederland beter af was zonder immigranten, ==

Dat is een vreemde manier van denken, overgebleven uit de koloniale tijdperk, wanneer men dacht dat andere mensen het recht op bestaan hebben als ze nuttig waren voor hun bezitters. Hier wordt een mens als een wegwerpvoorwerp gezien. Stel je voor dat ik zou roepen dat Nederland beter af zou zijn zonder negers, zonder werklozen, zonder chronische zieken, zonder ouderen, of andere groepen mensen die ik aan de hand van mijn criteria als nuttig of nutteloos voor Nederland definieer. En stel je voor dat ik dat ook als een relevante gegeven zou beschouwen voor het nadenken over beleid. Bijvoorbeeld zou ik aan de mogelijkheid denken om de werklozen het land te doen verlaten. Zou men niet raar gaan kijken naar zulke gedachtegang? Zo ja, waarom is het acceptabel om over immigranten in termen van nut te denken? Men heeft of het recht of geen recht om in Nederland te zijn en that’s all.

5 Mihai Martoiu Ticu 17/06/2011 om 22:36

Om een ander voorbeeld te geven: stel je voor dat ik zou vinden dat Nederland beter af zonder Wilders zou zijn. Mag ik Wilders deporteren?

6 Joke Mizée 17/06/2011 om 22:42

“het kabinet erkent dat aanhangers van de Islam mogelijk de godsdienstvrijheid gebruiken om plannen te ondernemen die de rechtsstaat ondermijnen.”
Ik vind niet dat dat volgt uit de daarboven aangehaalde woorden van Donner, die het heeft over zorgen die bestaan bij delen van de bevolking en zinsneden gebruikt als “in hun ogen”. Die mogelijkheid is niet bijzonder reeel, want anders had de AIVD wel wat meer te melden gehad. Niettemin vraagt hij de moslimgemeenschap om die angst weg te nemen. Als ze dat doen, zullen ze slechts het ‘frame’ bevestigen dat er wat aan de hand zou zijn. Veel zal daarom afhangen van hoe de overheid zich van haar taak t.a.v. de verontruste ‘delen van de bevolking’ gaat kwijten.
Hoe boerka’s de rechtsstaat kunnen ondermijnen ontgaat mij even.

7 PB 18/06/2011 om 09:55

@ Joke, ik ben het met je eens dat Donners woorden niet zo kort door de bocht zijn als mijn stelling over het stuk, maar het feit dat hij het uberhaupt nodig vindt te stellen dat moslims de godsdienstvrijheid natuurlijk nooit mogen gebruiken in strijd met rechtsstatelijke beginselen; en dat hij het ook nog nodig vindt dat moslims zich duidelijker uitspreken en organiseren tegen bewegingen binnen de Islam (die dus blijkbaar volgens de ministers bestaan) die in onze ogen anti-integratieve en anti-democratische tendensen voorstaan, geeft aan dat het kabinet meent dat er aanhangers van de Islam zijn die de godsdienstvrijheid mogelijk misbruiken….

En eerlijk gezegd, vind ik dat wat dubbels hebben. Aan de ene kant mag er geen ‘principieel wantrouwen tegen de Islam zijn’, maar aan de andere kant is het blijkbaar nodig om grenzen te stellen aan ‘radicalen’ die met ‘de Islam’ verbonden zijn en zijn imams niet duidelijk genoeg over waar hun alliantie ligt.

Dat geldt dan misschien niet zozeer de vraag of ze aanhangers zijn van Bin Laden en aanslagen goedkeuren, maar of ze een Islam voorstaan zoals Yusuf Al-Qaradawi, en beinvloed worden door de imams en sheiks die de Arabische televisie versieren. Het zijn dat soort filmpjes en dat soort mensen die mensen wantrouwend maken ten opzichte van de Islam.

En misschien komt daar nog bij de enorme achtergestelde positie van niet-moslims in Pakistan, Egypte, Saudi-Arabie, Somalie, Noord-Nigeria, etc. Een praktisch voorbeeld van wat de minister bedoeld is dat Imams in het westen een organisatie oprichten om op te komen voor niet-moslim minderheden in Islamitische landen…

8 PB 18/06/2011 om 10:19

Reactie achterlaten

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: